simple_back.gif  Til hovedside                                                                            Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  16.09.01

Når du arver en bolig

Det er den antatte salgsverdien ved dødsfallet som er utgangspunktet for beregning av arveavgiften. Og ikke ligningsverdien, slik enkelte tror.

Markedsverdien vil alltid være grunnlaget for arveavgiften, selv om arvelater har bestemt at boligen skal selges for en annen pris.

Arvemelding skal sendes til  skattefogdkontoret  innen seks måneder etter dødsfallet.

Boligen beholdes
I arvemedlingen  skal boligen skal føres opp med antatt salgsverdi. Når du ikke har en konkret salgsverdi å holde deg til, må verdien fastsettes skjønnsmessig. Ikke la deg friste til å sette et for lavt beløp. Da risikerer du bare at skattefogden overprøver ditt forslag og setter en høyere verdi. Har du fått takst på eiendommen, bør taksten følge med arvemeldingen som vedlegg. Utgifter til takst kan trekkes fra i avgiftsgrunnlaget.

Ved videresalg
Har du planer om å selge boligen videre, bør du tenke deg nøye om. Den verdien som legges til grunn ved arveavgiftsberegningen vil være bestemmende for størrelsen på en eventuell skattepliktig gevinst ved salget. Og skatten på gevinsten vil uansett være større enn arveavgiften.

Selger du boligen uten å ha oppfylt skattelovens krav til eiertid og botid, må du betale skatt på gevinsten. Da vil det være en fordel om antatt salgsverdi ved dødsfallet ikke settes for lav. Det omvendte gjelder selvsagt dersom du regner med å selge boligen med tap.

Har du oppfylt kravene til eiertid og botid før du selger boligen, vil gevinsten være skattefri på samme måte som om du hadde kjøpt boligen selv.

Gave eller arveforskudd
Mottas boligen som gave eller forskudd på arv, beregnes arveavgiften etter de samme regler som gjelder ved arv. Du kan ikke slippe unna arveavgiften ved at boligen overføres til deg før dødsfallet. Arveavgiften blir heller ikke lavere om du kjøper boligen for en sum som er lavere en antatt salgsverdi. Det er fortsatt markedsverdien som gjelder.

Gavemelding skal leveres innen én måned etter at gaven ble gitt. Det er den som mottar gaven eller arveforskuddet  som skal betale arveavgiften.

Skjemaer og veiledning om avgift på arv og gaver får du hos skattefogdkontoret eller du kan laste dem ned fra skatteetatens nettside www.skatteetaten.no. Skjemaene skal sendes til skattefogdkontoret i fylket der giver eller arvelater var bosatt.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside