simple_back.gif  Til hovedside                                                                               Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss  24.01.02

Huseierens ansvar for snø og is

Når gatene blir glatte og hustakene tunge av snø, er det tryggest å se både opp og ned når man ferdes ute. Kommer du likevel til skade, kan du få erstatning – hvis den som eier bygningen har opptrådt uaktsomt.  

Men alle kjenner vinteren og vet hva man risikerer når man beveger seg ute på glattisen. Eller hvis man ikke ser seg for når man går nær bygninger med mye snø på taket. Det skal derfor en del til før man kan kreve erstatning om uhellet er ute.

Plikter utenfor huset
Offentlige etater har ansvaret for offentlige bygninger, veier og fortau.  De skal være ryddet for snø og strødd på forsvarlig vis.

I følge politivedtekter rundt omkring i landet, er huseiere ansvarlige for at bygninger og grunn mot offentlig sted vedlikeholdes på en slik måte at ingen kommer til skade. De er forpliktet til å rydde veier og fortau for snø og is, samt fjerne snø fra tak for å unngå takras. Har snøen rast ned likevel, skal de fjerne den så snart som mulig. De skal også sette opp avvisere på steder hvor det er klart at det er fare for snøras. Og avviserene skal fjernes når faren er over.  

I byer og tettsteder er huseierne ofte pålagt å strø gater og fortau slik at ingen faller og slår seg.

Huseieren har plikt til å sikre bygning og utearealer på en forsvarlig måte, men man kan ikke kreve at han skal stå klar med snøskuffe og sand hele døgnet. Hvis det snør om natten, er det som hovedregel tilstrekkelig at han fjerner snø og strør veien så snart som mulig. Og senest i løpet av den påfølgende dag.

Dersom huseierne ikke overholder de vedlikeholdspliktene som er pålagt i politivedtektene, kan politiet få jobben utført på vedkommendes regning.

I alvorlige tilfeller kan huseieren bli straffet etter politiloven eller enda strengere straffebestemmelser.

Aktsomhet avgjør erstatning
Brudd på politivedtektene medfører sjelden straff, men dette betyr ikke at en huseier er uten ansvar hvis du faller og slår deg på glattisen. Eller hvis bilen din blir skadet av et takras. Huseieren kan bli pålagt ansvar etter vanlige erstatningsregler. Da vil han bli forpliktet til å dekke dine økonomiske tap i forbindelse med skaden.

Du har bare rett til å kreve erstatning hvis huseieren kan bebreides for ulykken. Årsaken til skaden må være at den som eier bygningen ikke har oppfylt sin plikt til å fjerne snø og is. Eller ikke har strødd tilstrekkelig. Rettspraksis har en del eksempler på at huseiere har blitt pålagt erstatningsansvar etter at noen har skadet seg på glatte fortau eller fått takras i hodet.

De fleste slike saker blir løst i minnelighet utenfor rettsapparatet. Er skaden liten, bør du forsøke å komme til enighet med huseieren først. Er du redd for at skaden er alvorlig, bør du søke råd og hjelp så snart som mulig. En personskade som til å begynne med virker uskyldig, kan også utvikle seg til å bli mer alvorlig over tid. Sørg for en grundig legeundersøkelse og ta vare på kvitteringene for alle de utgiftene du har hatt som følge av skaden.   

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                Skriv ut artikkelen  


simple_back.gif  Til hovedside