simple_back.gif  Til hovedside                                                                              Romerikes Blad/Hus og hage/Boligjuss   30.05.02

Må du finne deg i husleieøkning?

Det er dyrt å leie bolig, og du må regne med at husleien vil øke etter hvert som tiden går. Men det er ingen grunn til å fortvile, for husleieloven har strenge regler om hvor mye utleieren kan kreve i leie.

Størrelsen på husleien bør du og utleieren bli enige om før du flytter inn. Leien skal fastsettes til et bestemt beløp som ikke skal være urimelig. Dette betyr i praksis at leieprisen skal ligge på samme nivå som vanlig markedsleie for tilsvarende boliger i området.

Utleieren kan ikke selv bestemme når og med hvor mye han vil øke leien. Husleien kan enten følge stigningen i konsumprisindeksen eller justeres til vanlig markedspris. Loven bestemmer hvordan dette skal gjøres.

Indeksjustering av leiepris
I de første tre årene etter at husleieavtalen ble inngått, kan husleien bare indeksreguleres. Økningen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter at leiesummen ble fastsatt eller regulert forrige gang.

Du skal ha skriftlig varsel minst én måned før husleieendringen begynner å gjelde. Utleieren kan ikke indeksregulere husleien mer enn én gang i året.

Justering til markedspris
Har du leid boligen i minst to år og seks måneder uten annen endring av husleien enn indeksregulering, kan begge parter kreve at leien blir justert til ny markedsleie. Leien skal altså følge prisnivået for lignende boliger som er leid på omtrent samme vilkår. Med økende leiepriser er det utleieren som tjener på dette. Har det skjedd forandringer i boligen eller bomiljøet som gjør at markedsleien blir lavere, kan også du benytte deg av denne retten.

Hvis utleieren krever justering til høyere markedsleie, skal det gjøres fradrag i den nye leien for verdien av den innsatsen du har gjort med vedlikehold og utbedringer på huset. Du skal selvsagt ikke betale leie for den verdiøkningen du selv har skapt.

Den nye markedsleien gjelder tidligst seks måneder etter at du har fått skriftlig beskjed om endringen. Husleien kan altså justeres til markedsleie én gang hvert tredje år. Men tidligst ett år etter siste leieøkning.

Maks én gang i året
Uansett om utleieren ønsker å øke husleien etter indeksen eller justere til markedsleie, må det ha gått minst ett år siden forrige fastsettelse av leien.

Husleien kan ikke økes etter indeksen, for så å justeres til ny markedsleie 6 måneder senere. Leien kan heller ikke justeres til markedsleie, og så økes igjen etter indeksen før det har gått minst ett år.

Blir dere ikke enige?
Inntil dere blir enige om hvilken leie som skal betales, kan du deponere den delen av leien det er uenighet om på en spesiell deponeringskonto i bank.

Utleieren kan ikke si opp avtalen på grunn av manglende betaling, selv om det viser seg senere at han hadde krav på disse pengene. Har du betalt høyere husleie enn lovlig, skal du selvsagt ha tilbake forskjellen mellom det du faktisk har betalt og det som er lovlig leie.

Cand. jur. Randi Haarberg                                                                                 Skriv ut artikkelen


simple_back.gif  Til hovedside